Com treballem?

CENTRE PSICOTEC
Psicologia infantil i juvenil, logopèdia, psicopedagogia i psicologia d'ad

1. ENTREVISTA INICIAL  Amb el pacient i/o la família sobre el motiu de la consulta. Realitzem una anemnesi (recollida d'informació i historial) per poder valorar les necessitats i centrar el diagnòstic.

 


2. DIAGNÒSTIC  Es fa un diagnòstic en base a una recollida d'informació i avaluació inicial. Per poder realitzar la intervenció més adequada a les necessitats que es detecten.


3. TRACTAMENT/ INTERVENCIÓ S'estableix un pla de treball individualitzat adaptat a les necessitats de la persona a qui va dirigit. En aquest pla de treball el subjecte forma part activament del procés en la seva millora o reeducació. De la mateix manera el seu entorn natural també forma part del seu procés.


4. REVISIÓ I AVALUACIÓ Es fa una revisió periòdica del pla de treball a mesura que s'avança en el tractament i s'estableixen de forma conjunta nous objectius o fites a aconseguir.

 

*En el cas de les reeducacions escolars es fan coordinacions amb els pares, l'escola i el professorat, EAP i altres agents implicats en el procés educatiu del nen/a.